A 35 évalatti fiatalok első lakóingatlanuk megvásárlásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség megállapítása és teljesítése terén eddig is részesülhettek kedvezményekben, azonban a részletfizetés lehetősége mellett az 50 %-os mértékű, összesen azonban legfeljebb 40.000,- Ft-os összegű illetékkedvezményre csak abban az esetben voltak jogosultak, ha a megszerzett egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladta meg a 8.000.000,- Ft-ot.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. törvény módisítása január 1-től az illetékkedvezmény igénybevételét lehetővé tevő értékhatárt 8.000.000,- Ft-ról 15.000.000,- Ft-ra emelte és az 50 %-os kedvezményt korlátozó 40.000,- Ft-os kedvezményi összeghatárt eltörölte.

Az eddigi szabályozás szerint az 50 %-os mértékű legfeljebb azonban 40.000,- Ft-os összegű kedvezményt teljesen csak egy 4.000.000,- Ft értékű lakóingatlan megvásárlásánál lehetett kimeríteni, a 8.000.000,- Ft felett vásárló fiatalokat pedig kedvezmény már nem illethette meg.

Ezzel szemben január 1-től lehetségessé vált az, hogy az első lakást szerző 35 év alatti fiatalok akár 300.000,- Ft összegű kedvezményt is igénybe vehessenek.

Az illetéktörvény vonatkozó szabályai:

19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%.

26. § (6) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

(9) A (6) és (15) bekezdés alkalmazásában első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el. Nem minősül első lakástulajdont szerzőnek az, aki a (6) vagy (15) bekezdés szerinti kedvezményt az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően igénybe vette. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a szerző félnek az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia.

(15) Az állami adóhatóság a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésekor 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a vagyonszerző kérelmére – a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb esedékességtől számított 12 hónapra – havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.