MEGHOSSZABODOTT A TERMŐFÖLDEK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ VÉTELI AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉNEK IDŐTARTAMA

MEGHOSSZABODOTT A TERMŐFÖLDEK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ VÉTELI AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉNEK IDŐTARTAMA

2013. január hó 01. napjától kezdődően módosultak a termőfölre vonatkozó elővásárlási jog és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet szabályai.

Az elővásárlásra jogosultak tájékoztatását szolgáló vételi ajánlatok kifüggesztésének határideje az eddigiekben 15 munkanap volt.

Január 1-től a jegyzőnek a beérkezett vételi ajánlatot 60 napra kell kifüggesztenie.

Az elővásárlásra jogosultak – ide értve a Magyar Állam képviseletét ellátó és tértivevényes levéllel tájékoztatandó Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet is – 60 napon belül tehetnek ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot.

Az előhaszonbérletre vonatkozó ajánlat közzétételére és előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő 15 napos.

JANUÁR 1-TŐL AZ ELŐZŐEKHEZ KÉPEST JÓVAL KEDVEZŐBB ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MELLETT SZEREZHETIK MEG ELSŐ LAKÁSTULAJDONTUKAT A 35 ÉV ALATTI FIATALOK

JANUÁR 1-TŐL AZ ELŐZŐEKHEZ KÉPEST JÓVAL KEDVEZŐBB ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MELLETT SZEREZHETIK MEG ELSŐ LAKÁSTULAJDONTUKAT A 35 ÉV ALATTI FIATALOK

A 35 évalatti fiatalok első lakóingatlanuk megvásárlásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség megállapítása és teljesítése terén eddig is részesülhettek kedvezményekben, azonban a részletfizetés lehetősége mellett az 50 %-os mértékű, összesen azonban legfeljebb 40.000,- Ft-os összegű illetékkedvezményre csak abban az esetben voltak jogosultak, ha a megszerzett egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladta meg a 8.000.000,- Ft-ot.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. törvény módisítása január 1-től az illetékkedvezmény igénybevételét lehetővé tevő értékhatárt 8.000.000,- Ft-ról 15.000.000,- Ft-ra emelte és az 50 %-os kedvezményt korlátozó 40.000,- Ft-os kedvezményi összeghatárt eltörölte.

Az eddigi szabályozás szerint az 50 %-os mértékű legfeljebb azonban 40.000,- Ft-os összegű kedvezményt teljesen csak egy 4.000.000,- Ft értékű lakóingatlan megvásárlásánál lehetett kimeríteni, a 8.000.000,- Ft felett vásárló fiatalokat pedig kedvezmény már nem illethette meg.

Ezzel szemben január 1-től lehetségessé vált az, hogy az első lakást szerző 35 év alatti fiatalok akár 300.000,- Ft összegű kedvezményt is igénybe vehessenek.

Az illetéktörvény vonatkozó szabályai:

19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%.

26. § (6) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

(9) A (6) és (15) bekezdés alkalmazásában első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el. Nem minősül első lakástulajdont szerzőnek az, aki a (6) vagy (15) bekezdés szerinti kedvezményt az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően igénybe vette. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a szerző félnek az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia.

(15) Az állami adóhatóság a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésekor 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a vagyonszerző kérelmére – a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb esedékességtől számított 12 hónapra – havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

A CÉGEK 2013. JANUÁR HÓ 31. NAPJÁIG TELJESÍTENDŐ BEJELETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A CÉGEK 2013. JANUÁR HÓ 31. NAPJÁIG TELJESÍTENDŐ BEJELETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény – a Cégtörvénylegutóbbi módosítása előírja, hogy azon cégek, amelyek korábbi cégeljárásaikban nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot, – ez egyebekben nem, illetve nem minden esetben volt kötelezettségük – a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 01. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

A Cégtörvény módosítása előírja azt is, hogy ha a cég képviseletére jogosultak adószámának vagy adóazonosító jelének a képviseletre jogosultak születési időpontjának bejegyzésére – ezek a korábbi időszakban nem, illetve nem teljes körűen voltak cégjegyzéki adatok – a korábbiakban nem került sor, úgy ezen adatokat a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 01. napjáig kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni.

A cég tagjainak – tulajdonosainak – adatai a fenti feltételek szerint ugyancsak bejelentendőek.

A gazdasági társaságok fent részletezett bejelentési kötelezettségeiknek illeték és költségtérítés megfizetése nélkül tehetnek eleget.

A bejelentési kötelezettség ügyvéd által végezhető elektronikus cégeljárás keretében teljesíthető.

Amennyiben eddigi bizalmukkal továbbra is megtisztelnek, úgy szívesen állok rendelkezésükre annak érdekében, hogy törvény által előírt bejelentési kötelezettségüknek határidőben eleget tehessenek.

A bejelentési kötelezettség teljesítése alkalmat ad a társaság iratainak áttekintésére. Ha ennek során  valamely más, a kötelező bejelentés körén kívül eső hiányosságot fedezünk fel vagy társaságuk egyéb szükséges módosításokat kíván eszközölni, úgy a bejelentést változásbejegyzési eljárás keretében 15.000,- Ft-os illeték és 3.000,- Ft-os közzétételi költségtérítés megfizetése mellett kell és lehet lefolytatni.